Skip to main content

Algemene voorwaarden

1.       Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden betreffen de overeenkomst tussen de cliënt en de advocaat.

1.2.   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door of namens de advocaat geleverde of te leveren diensten en op alle rechtsverhoudingen die in dit verband tussen de advocaat en derden tot stand komen. Het toevertrouwen van een dossier aan de advocaat betekent automatisch een aanvaarding van deze algemene voorwaarden zowel voor het betreffende dossier als voor latere dossiers, en dit onder voorbehoud van eventuele latere wijzigingen waarvan de cliënt op gepaste wijze zal worden geïnformeerd. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de cliënt of waarnaar de van de cliënt afkomstige stukken verwijzen, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden betreffen de overeenkomst tussen de cliënt en de advocaat.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door of namens de advocaat geleverde of te leveren diensten en op alle rechtsverhoudingen die in dit verband tussen de advocaat en derden tot stand komen. Het toevertrouwen van een dossier aan de advocaat betekent automatisch een aanvaarding van deze algemene voorwaarden zowel voor het betreffende dossier als voor latere dossiers, en dit onder voorbehoud van eventuele latere wijzigingen waarvan de cliënt op gepaste wijze zal worden geïnformeerd. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de cliënt of waarnaar de van de cliënt afkomstige stukken verwijzen, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Middelenverbintenis – aansprakelijkheid

2.1. De advocaat geeft de cliënt advies, verleent de cliënt bijstand bij bemiddeling of onderhandeling en bijstand voor de rechtbank.

2.2. De verplichtingen van de advocaat behelzen louter een middelenverbintenis, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of uit de aard van de verbintenis volgt. De advocaat is evenmin aansprakelijk bij overmacht of vreemde oorzaak.

2.3. Buiten de gebruikelijke taken die in het advocatenkantoor worden vervuld, gaat de cliënt akkoord dat de advocaat, onder de verantwoordelijkheid van deze laatste, voor specifieke opdrachten een beroep kan doen op andere advocaten voor de uitvoering van zijn opdracht. Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat een beroep wordt gedaan op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat de cliënt de keuze daarvan aan de advocaat. De advocaat doet slechts met uitdrukkelijke instemming van de cliënt een beroep op andere derden, zoals notarissen, deskundigen of accountants, gekozen in overleg met de cliënt. De advocaat zal bij de keuze van niet in zijn organisatie werkzame derden (waaronder buitenlandse advocaten, accountants, schade-experts, gerechtsdeurwaarders, deskundigen, adviseurs of dienstverleners zoals onder meer een post- of koeriersbedrijf of een bank of financiële instelling) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De advocaat is echter niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden.

2.4. De advocaat is noch aansprakelijk voor de fouten of tekortkomingen van gerechtelijke ambtenaren (o.a. politie, griffiepersoneel, magistraten) noch voor de gerechtelijke achterstand en / of trage behandeling van dossiers voor geding beslechtende instanties.

2.5. De advocaat is verzekerd voor de teroepsaansprakelijkheid in het kader van de door de cliënt toevertrouwde opdracht. Enkel de voorwaarden en de bedragen die in laatstgenoemde verzekering zijn opgenomen zijn van toepassing. De cliënt aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij zou lijden ingeval van eventuele beroepsfout(en) begrensd is tot het door de verzekering uitbetaald bedrag, dan wel, bij gebreke daaraan, tot het bedrag van de voor de betreffende opdracht in rekening gebracht honorarium, met uitzondering van het geval van kwade trouw of opzettelijke fout. De polis, dan wel een certificaat van deze polis, kan op eenvoudig verzoek worden verkregen.

2.6. De cliënt is gehouden de advocaat te vrijwaren voor alle aanspraken van derden, die enigszins verband houden met zijn / haar dossier, en voor de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken.

2.7. De cliënt wordt er aan herinnerd dat juridische procedures risico’s en kosten (naast de eigen advocatenkosten) met zich meebrengen. In het bijzonder herinnert de advocaat de cliënt aan de regeling m.b.t. de gerechtskosten, zoals vervat in de artikels 1017 en 1022 Ger.W. en het Koninklijk Besluit van 26 oktober 2007 ter uitvoering ervan. Op basis van deze wetsbepalingen wordt (in burgerlijke rechtszaken) in principe de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, omvatten deze kosten ondermeer een rechtsplegingsvergoeding, zijnde een “forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij”. Het bedrag van deze rechtsplegingsvergoeding wordt in specifieke tariefschalen vastgesteld, dewelke periodiek geïndexeerd worden. De cliënt erkend afdoende te zijn ingelicht omtrent deze risico’s en kosten.

3. Informatie en confidentialiteit

3.1. De advocaat informeert de cliënt over de uitvoering van zijn opdracht en over het verloop van de behandeling van de zaak.

3.2. De cliënt dient op eerste verzoek onmiddellijk alle informatie te verstrekken die met de opdracht verbonden is. De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens, informatie en stukken. Indien de cliënt zijn noodzakelijke medewerking niet, niet tijdig of niet conform de afspraken verleent, staat het de advocaat vrij om voor de cliënt geen werkzaamheden meer te verrichten en zich geheel aan de zaak te onttrekken. De advocaat is niet aansprakelijk voor enige schade die uit deze onttrekking zou kunnen voortvloeien.

4. Erelonen, kosten en voorschotten

4.1. Erelonen
De diensten van de advocaat zullen op uurbasis worden uitgevoerd. De advocaat werkt tegen een tarief van € 100 per uur.

4.2. Kosten
De kosten van de advocaat worden als volgt berekend :
- Dossieropening : € 50 forfait
- Dactylografie : € 10 per pagina (teksten, brieven, mails, faxen)
- Kopies : € 0,40 per pagina (teksten, brieven, mails, faxen)
- Mail in geprint : € 0,40 per pagina
- Verplaatsing : € 0,45 per km
- Dossiersluiting : € 50 forfait.

De kosten die door de advocaat werden voorgeschoten, zoals kosten inzake griffie, hypotheekkantoren, registratiekantoren, officiële en officieuze registers en databanken, derde-advocaten, gerechtsdeurwaarders, notarissen, vertalers, accountants, revisoren, deskundigen, bemiddelaars en (binnen- of buitenlandse) openbare instanties, parkeerkosten, opzoekingskosten, kosten aangetekende zendingen worden afzonderlijk aangerekend op basis van de werkelijk gedragen kosten. Voornoemde opsomming van kosten is niet-limitatief. Deze kosten worden precies en gedetailleerd vermeld in de staat van kosten en ereloon.

4.3. Voorschot
De advocaat heeft het recht om aan de cliënt, voor de aanvang van en in de loop van de werkzaamheden, een voorschot te vragen. De werkzaamheden zullen pas worden aangevat of voortgezet na de betaling van deze provisie. Ook kosten zullen slechts worden voorgeschoten mits betaling van de vermelde provisie. Een voorschot is een forfaitair bedrag dat de cliënt betaalt aan de advocaat, voorafgaand aan een gedetailleerde tussentijdse staat of eindstaat. In de eindstaat worden de voorschotten op het totale bedrag in mindering gebracht. Aan nieuwe cliënten wordt vooraf steeds een voorschot gevraagd, waarvan het bedrag afhankelijk is van de te verrichten werkzaamheden en/of voor te schieten kosten. Voorschotten kunnen steeds gevraagd worden wanneer de aard van de zaak en/of de te verrichten werkzaamheden dit vereisen, alsook wanneer er twijfel is over de solvabiliteit van de cliënt en / of er kosten moeten worden voorgeschoten.

4.4. Btw
Alle hierboven vermelde bedragen zijn nog te vermeerderen met het toepasselijke BTW percentage, momenteel 21 %.

4.5. Facturatie en betaling
Alle facturen van de advocaat dienen door de cliënt contant te worden betaald binnen acht dagen na ontvangst ervan. Indien de cliënt niet akkoord gaat met een staat van erelonen of kosten, dient hij deze binnen de acht dagen na de datum van de staat schriftelijk en gemotiveerd te protesteren. Alle onbetaalde voorschotfacturen, ereloon- of kostenstaten, worden van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling verhoogd met 5 % per jaar, te rekenen van de factuurdatum, en een forfaitaire vaste vergoeding van 10 %, met een minimum van € 75, onverminderd haar recht op gerechtskosten en rechtsplegingsvergoeding, mocht een gerechtelijke invordering zich opdringen. De advocaat behoudt zich het recht voor om alle werkzaamheden op te schorten, tot het ogenblik dat alle staten integraal betaald zijn, dan wel om de overeenkomst met de cliënt te beëindigen, dit met onmiddellijke ingang. De advocaat kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de schade die zou voortvloeien uit de schorsing van haar werkzaamheden of de beëindiging van de overeenkomst met de cliënt. Indien de belangen van meerdere cliënten worden behartigd in het kader van dezelfde zaak, dan zijn al deze cliënten hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot betaling van de staten van erelonen en kosten die betrekking hebben op deze zaak (desgevallend vermeerderd met de aanhorigheden vermeld in deze algemene voorwaarden en alle invorderingskosten), en dit ongeacht aan welke cliënt de staten van erelonen en kosten werden gericht.

5. Derdengelden

5.1. De advocaat stort alle bedragen die zij voor rekening van de cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan de cliënt. Indien de advocaat een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, brengt zij de cliënt op de hoogte van de ontvangst van het bedrag en de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort.

5.2. De advocaat mag op de bedragen die zij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot aanzuivering van de bedragen die de cliënt aan haar verschuldigd is. Zij brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte. Het feit dat de advocaat openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon inhoudt op dergelijke bedragen, verandert niets aan de verplichting van de cliënt om de verschuldigde btw daarop te voldoen, en dit via een of meer afzonderlijke betalingen aan de advocaat voor zover de derdengelden in kwestie onvoldoende zouden zijn om het volledige verschuldigde bedrag aan btw te voldoen.

5.3. De advocaat stort alle bedragen die zij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden binnen de kortst mogelijke tijd door aan deze derden.

6. Beëindiging van de overeenkomst

6.1. Zowel de cliënt als de advocaat hebben het recht om de overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder motivering te beëindigen.

6.2. De cliënt is in dit geval verplicht om alle prestaties en kosten tot op de datum van beëindiging van de overeenkomst te voldoen. De advocaat maakt daartoe een eindstaat van erelonen en kosten op en bezorgt deze aan de cliënt.

6.3. De advocaat bezorgt de cliënt op eerste verzoek zijn dossier terug, voor zover inmiddels geen ander raadsman is aangeduid door de cliënt.

6.4. De advocaat is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de beëindiging van haar overeenkomst met de cliënt.

7. Archivering en dossierbewaring

7.1. De advocaat archiveert na beëindiging van elke opdracht het dossier en bewaart dit vervolgens voor een periode van vijf jaar. Originele documenten kunnen aan de cliënt terugbezorgd worden en dienen desgevallend door hem te worden gearchiveerd.

7.2. Na voormelde periode van vijf jaar wordt het dossier definitief vernietigd.

8. Identificatieplicht

8.1. Het preventieve luik van de antiwitwaswetgeving (Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, B.S. 9 februari 1993) is eveneens van toepassing verklaard op de advocatuur. In dit verband wordt in het bijzonder gewezen op artikel 7, artikel 26 en artikel 44 van de Wet van 11 januari 1993. De antiwitwaswetgeving beoogt de beteugeling van diverse witwaspraktijken. Advocaten dienen in het kader van het preventieve luik bepaalde transacties te melden en een aantal administratieve verplichtingen te vervullen. Een melding van bepaalde verdachte transacties dient te gebeuren bij de stafhouder, die de informatie vervolgens overmaakt aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking. Deze meldingsplicht geldt in beginsel niet in het kader van een (potentieel) rechtsgeschil.

8.2. Verder is op grond van een wettelijk ingestelde identificatieplicht de advocaat verplicht de identiteit van de cliënt te controleren.

8.3. Het is de advocaat verboden om de cliënt in te lichten dat informatie werd meegedeeld en / of dat er een onderzoek aan de gang is.

9. Wijziging

9.1. De advocaat behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Ingeval van wijziging brengt de advocaat de gewijzigde tekst ter kennis van de cliënt. Bij gebreke aan schriftelijk protest binnen de veertien dagen na kennisgeving van de gewijzigde tekst, wordt de cliënt geacht te hebben ingestemd met de gewijzigde tekst en bindt deze gewijzigde tekst de cliënt voor de toekomst.

10. Ongeldigheid of nietigheid – tegenstrijdigheid

10.1. Indien één of meerdere bedingen van deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig of onafdwingbaar zouden zijn, tast dit de geldigheid en de afdwingbaarheid van de andere bedingen van deze algemene voorwaarden niet aan.

10.2. Partijen engageren zich om dergelijk nietig, ongeldig of onafdwingbaar beding in onderling overleg onverwijld te vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijk beding zoveel mogelijk benadert.

11. Toepasselijk recht en forumkeuze

11.1. Enkel het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomst.

11.2. Voor alle geschillen zullen uitsluitend de rechtbanken en hoven bevoegd zijn van het gerechtelijk arrondissement van de plaats van vestiging van de dienstverlenende advocaat.

11.3. Voorafgaand aan een eventuele gerechtelijke procedure, tracht de advocaat in der minne een einde te maken aan de gerezen discussie, dit overeenkomstig de toepasselijke regels van de Orde van Advocaten.